(Download PDF)

10 Cardinal Major Upanishads

  Vedic Sources of the Upanishads

 

  Aiterya Upanishad

 Brahadaranyaka Upanishad

  Chandogya Upanishad

  Isavasya Upanishad

  Katha Upanishad

  Kena Upanishad

 Mandukya Upanishad

  Mundaka Upanishad

  Swetaswatara Upanishad

  Taittirya Upanishad

 

Minor Upanishads

 

Brahmo Upanishad

Brahamabindu Upanishad

Kaivalya Upanishad

Jabala Upanishad

015_prashna Upnishad

016_hansa

016A_aruni

017_garbha

018_yajniki

019_amrtabindu_upan

020_amritanada

021_atharvashira

022_atharvashikha

023_maitri

024_kaushhiitaki

025_brihajjabala

026_nrisinha

027_kaalaagni

028_maitreyi

030_subAla

031_kshurika

032_mantrika

033_sarvasara

034_niralamba

035_shuka

036_vajrasUchikopan

037_tejobindu

038_nadabindu

039_dhyanabindu

040_brahmavidya

041_yogatatva

042_aatmabodha_upan

043_naradparivra

045_sita

046_yogachud (1)

046_yogachud

047_nirvana

048_mandala

049_dakshina_upan

050_sharabha

051_skandaupan

052_mahanarayana

053_advayataarak

054_ramarahasya

055_ramatapini

056_vasudeva

057_mudgala

058_shandilya

059_paingala

060_bhikshuk

062_shaariiraka

063_yogashikha

064_turiya

065_sanyasa

066_paramahamsa_upan

066A_parama

067_akshamalika

068_avyakta

069_ekakshara

070_annapurnaupan

071_suryopan

072_akshi

073_adhyatmaupan

074_kundika_u

075_savitri_u

076_atma

077_pashupata

078_parabrahma

079_avadhuta

080_trip-tapi

081_devi

083_katharudra

084_bhaava

085_rudrahridaya

086_yogakund

087_bhasma

089_ganapati

091_tarasara

092_mahavakya

093_panchabrahma

094_pranagni

095_gopala

096_krishnopan

097_yajnavalkya

098_varaha

099_shatyayani

100_hayagriva_upan

101_dattatreya

101A_datta-upan

102_garuda

103_kalisantarana_upan

105_saubhagya

106_sarasvati_upan

106A_sarasrah

107_bahvricha

108_muktika

108A_atmapujopanishad

109_chakshu

110_goraksha

111_jabaladarshana

112_kaarikaa 113_kaula

114_maha

115_rudrakshajabala

116_shivasankalpopanishad

117_shivopanishad